.

.

 

Com funcionem?

El funcionament i organització de l’AMPA Espiga es troba regulat pels seus estatuts.

L’Assemblea General, és el màxim òrgan constituït per tots els socis de entitat que, de manera ordinària, es reuneix dos cops a l’any al novembre i al juny. El que es fa a l’Assemblea és aprovar l’acta del curs anterior, els pressupostos, exposar quins són els objectius que es pretenen assolir i informar de manera general de les activitats previstes per a l’any en curs.

La Junta, és l’organ executiu compost per entre 9 i 15 membres que s’encarrega d’executar les decisions presses a l’Assemblea general. Els seus membres són elegits per l’assemblea general, per un període de 3 anys (prorrogable fins a 4 anys a decisió pròpia del membre). Cada any es renova aproximadament 1/3 dels membres de l’AMPA. 

La Junta es reuneix un cop al mes i s’estructura en Comissions de treball encarregades de desenvolupar els projectes i tasques per temàtiques.

L’AMPA ESPIGA compta amb un Servei de Secretaria permanent al que podeu dirigir-vos per qualsevol aspecte mitjançant el correu ampa@ampaespiga.cat  o trucant 681 63 64 64. El secretari és el Ruben Pérez .